Wij stellen het op prijs als u langs komt ter kennismaking, zodat u kunt zien waar uw kind gaat spelen. Dan hoort u direct of er plaats is en wat de eventuele mogelijkheden zijn. Wilt u per mail inschrijven dan kan dat ook onder vermelding van uw naam, naam van het kind, jongen of meisje en de geboortedatum. Drie maanden voor de geplande datum ontvangt u bericht of uw kind geplaatst is. Wij maken dan een afspraak voor het invullen van de juiste papieren.

Aanmelding geschiedt d.m.v. een inschrijfformulier. Wilt u bij inlevering van het aanmeldformulier ook een kopie van inentingenboekje meenemen? Inschrijving minimaal voor 2 ochtenden per week.
Na het inleveren van het inschrijfformulier, de kopie van het inentingen boekje en de betaling van de inschrijfkosten wordt een overeenkomst getekend. Hierin staan de afspraken en de ochtenden waarop uw kind geplaatst is. Eventueel is er sprake van plaatsing op de wachtlijst.  Plaatsing is voor minimaal twee en maximaal vier ochtenden. In geval van onvoorziene omstandigheden is er een ruimere plaatsing of plaatsing op andere ochtenden dan overeengekomen altijd bespreekbaar.

Eenmalig bij aanmelding zijn verschuldigd:

 • Inschrijfgeld ad € 6,00 en
 • Premie ongevallenverzekering ad € 8,00.
  Deze kosten worden automatisch verrekend bij de eerste maandbetaling

 

Ouderbijdrage

 • Twee ochtenden per week is: € 160,00 per maand
 • Drie ochtenden per week is: € 240,00 per maand
 • Vier ochtenden per week is: € 320,00 per maand
 • De ouderbijdrage is voor elf maanden van het jaar verschuldigd, afhankelijk van de schoolvakanties wordt de maand juli of augustus niet betaald.
 • Begint uw peuter na de 15de van de maand of vertrekt voor de 15de dan is slechts de helft van de ouderbijdrage verschuldigd.
 • Het verzoek tot uitschrijving dient tenminste een maand voor de gewenste vertrekdatum worden gedaan.
 • Betaling van de ouderbijdrage geschied maandelijks per automatische incasso (ING rekening 2039403 t.n.v. peuterspeelzaal Dribbel).

 

Algemene voorwaarden


Registratienummer
Het registratienummer van peuterspeelzaal Dribbel is: 190829217

Zindelijk
Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn om bij ons te komen spelen. Laat ons wel even weten hoe het ervoor staat, ook als uw kind net zindelijk is geworden. Een extra verschoning in de tas kan ook goed van pas komen.

Groepsgrootte en juffen
Bij Dribbel is de maximale groepsgrootte 16 kinderen, deze groep wordt altijd geleid door twee beroepskrachten. Dribbel werkt niet met vrijwilligers of beroepskrachten in opleiding.

Verjaardag
Als uw kind jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd. Er wordt een feesthoed gemaakt, het kind mag op de stoel staan en wordt uitbundig toegezongen. Het jarige kind mag natuurlijk uitdelen, maar maakt u de traktatie niet te groot, dus afgestemd op een peuter (geen lollies e.d.).

Ziekte
De speelzaal is ingesteld op gezonde kinderen, dus als uw kindje ziek is houdt u het dan thuis. Als het om een besmettelijke ziekte gaat, horen wij dat graag van u. Als uw kindje om een andere reden niet kan komen, vinden wij het prettig als u dat (telefonisch) aan ons doorgeeft.

Vakantie
Dribbel heeft dezelfde vakanties en vrije dagen als de Openbare Basisschool Benoordenhout.

Bestuur
Dribbel is een onafhankelijke stichting (Kvk: 27169583) met een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door ouders op vrijwillige basis. De vaste kern is een voorzitter, een penningmeester en een secretaris: bestuur@dribbelpeuterspeelzaal.nl

Oudercommissie
Naast het dagelijks bestuur is er ook een oudercommissie. De oudercommissie heeft adviesrecht bij bestuursbesluiten en kan zorg dragen (samen en in overleg met de juffen) voor uitjes en andere speciale bijeenkomsten. De oudercommissie is een onafhankelijk orgaan waarin drie ouders op vrijwillige basis zitting hebben: oudercommissie@dribbelpeuterspeelzaal.nl (voor verzoeken en vragen aan de oudercommissie)

Verzekering
Peuters en leidsters zijn verzekerd bij de Goudse Verzekering.

Veiligheid
Jaarlijks zijn er controles van de GGD en brandweer. Tevens is er jaarlijks een ontruimingsoefening samen met Kinderdagverblijf Jonas.