Dribbel wil kinderen uit de omgeving een plek bieden waar ze op natuurlijke wijze de richting en ervaring vinden die ze nodig hebben voor een start op school en in hun verdere leven.
Dribbel is een veilige, gezonde, professionele en gezellige peuterspeelzaal. Peuters vanaf ca. twee en een half tot vier jaar ontwikkelen zich bij Dribbel op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en verstandelijk vlak.

Groepsgrootte en leiding
Bij Dribbel is de maximale groepsgrootte 16 kinderen, deze groep wordt altijd geleid door twee beroepskrachten of één beroepskracht en een vrijwilliger/beroepskracht in opleiding. Er staan nooit twee beroepskrachten in opleiding of twee vrijwilligers voor de groep.

Pedagogisch beleidsplan 2018
Dribbel peuterspeelzaal heeft een afgestemd en goedgekeurd Pedagogisch beleidsplan, hierin is te lezen op welke wijze de opvang van peuters plaatsvindt en welke doelen Dribbel nastreeft. Dit is gebaseerd op een heldere visie en een afgeleide missie.


Huisregels


Inspectierapporten
Dribbel wordt regelmatig geïnspecteerd, de bevindingen zijn te vinden in onderstaande openbare inspectierapport.


Protocollen


Veiligheid en gezondheid

In januari 2017 is de jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie opnieuw uitgevoerd. Veiligheid en gezondheid binnen Dribbel kennen vele facetten, deze staan uitgebreid beschreven in het Pedagogisch beleidsplan. Ouders moeten er op vertrouwen dat hun peuter niets kan overkomen en dat als er iets gebeurt, er snel professionele hulp is. Het gebouw is een gezonde, schone en veilige plek.

  1. Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen 2017 (pdf, 26 blz., 12,2MB)
  2. Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid 2017 (pdf, 16 blz., 1,2MB)
  3. Plan van aanpak risico-inventarisatie veiligheid 2017 (pdf, 10 blz., 230kB)
  4. Veiligheidsmanagement 23_04_2018 (pdf, 10 blz., 3,4MB)
  5. Bijlagen 2017 (pdf, 22 blz., 7,3MB)


Doelen en richtlijnen voor een goede peuterspeelzaal
Voor ons staat Dribbel voor een veilige, gezonde, gezellige en professionele omgeving. In hoofdstuk 4 van het plan gaan we hier uitgebreid op in. Zo bestaat veiligheid bijvoorbeeld uit richtlijnen voor toezicht en de Risico Inventarisatie en Evaluatie die wij in 2011 hebben opgesteld. Als wij het hebben over gezondheid, dan gaat het over de omgang met zieke kinderen, wat te doen in noodsituaties, maar ook persoonlijke hygiëne en voeding. Professionaliteit heeft alles te maken met hoe wij de peuterspeelzaal leiden, van juf tot bestuurder tot oudercommissie. Maar ook de wijze waarop wij observeren en signaleren.

Dribbel hanteert een meldcode om kindermishandeling te signaleren en te bestrijden:

Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Dribbel, Margo van Holthe, werkzaam als adjunct directeur Basisschool Paschalis.

Doelen en richtlijnen voor de ontwikkeling van peuters
Peuters ontwikkelen zich binnen Dribbel op vijf gebieden: Motoriek en zintuigen, Sociale emotionele vaardigheden, Verstand en creativiteit, Taal en spraak en Identiteit. Voor deze vijf onderdelen staat in het Pedagogisch Beleidsplan uitgebreid beschreven op welke wijze de ontwikkeling plaatsvindt en gestimuleerd wordt.

Het voorwaarde scheppend beleid
Het laatste onderdeel van het plan is het zgn. voorwaarde scheppend beleid. Hierbij kunt u denken aan het personeelsbeleid, het financiële beleid en het informatiebeleid. Dribbel hecht grote waarde aan goede contacten met de ouders, hierin is gekozen voor een open en transparante informatie uitwisseling.

Klachten
Mocht u het niet eens zijn met het beleid of heeft u een andere klacht, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de juffen, de oudercommissie of het bestuur. Lees hieronder meer over onze klachtenregeling.